Architektonické památky města Javorník

Objekt radnice z počátku minulého století v psoudomanýristickém slohu

Náměstí Svobody č.p. 134

Popis objektu:
Objekt radnice, z počátku minulého století v psoudomanýristickém slohu. Je součástí, centrem MPZ, urbanistický významně celý prostor dotváří.

Kostel Nejsvětější Trojice

Náměstí Svobody

Popis objektu:
Kostel Nejsvětější Trojice je po areálu zámku Jánský Vrch druhou nejvýznamnější dominantou města a městské památkové zóny. Jedná se o stavbu s barokním původem podle návrhu stavitele M. J. Kleina v letech 1716 až 1718. Město patřilo pod farní okrsek dnešního hřbitovního kostelíka sv. Kříže v Javorníku-vsi. Měšťané měli až do počátku 18. století k dispozici malý kostelík sv. Valentina. Změna nastala s příchodem faráře Gottfrieda Josefa Lorenze, který se přičinil o stavbu nového kostela a fary. V roce 1715 bylo rozhodnuto o novostavbě. Dne 29. července 1725 byl kostel vysvěcen. Farář Lorenz zemřel v roce 1733 a byl pohřben jako první v kostelní kryptě. Požár města v roce 1825 zničil věž a část střechy a kruchtu s varhanami. Opravy byly provedeny nejprve provizorně, dnešní podobu jim dal v roce 1866 javornický tesařský mistr a stavitel Alois Utner.

Hřbitovní kostel svatého Kříže

ul. Havlíčkova

Popis objektu:
Raně gotická architektura z počátku 2. poloviny 13. století s pozdějšími úpravami. Budova stojí ve vesnické zástavbě u potoka uprostřed hřbitova. Vznik kostela nepochybně souvisel s nedalekou tvrzí. Zničení tvrze je dáváno do souvislosti s přítomností husitů na tomto území v roce 1428. Postižen mohl být v tomto případě i kostel. Na sklonku 15. stol. byl kostel opravován, v roce 1582 byl obnoven krov a 1585 došlo k postavení obvodové zdi hřbitova.

Budova bývalého zemského soudu

ul. Puškinova č. p. 7

Popis objektu:
Budova postavená v 1. polovině 19. století je cenným dokladem stavebního vývoje ve městě Javorník po ničivém katastrofálním požáru v roce 1825. Budova byla evidentně přímo související s vládou vratislavských biskupů na zámku Jánský Vrch. Soudní budovu spojoval dvůr se sousedními budovami – vlevo s farou a bývalou věznicí (dnešní budovou č. p. 12), vpravo se sýpkou (dnešní budovou č. p. 65). Budova byla pro zemský soud funkčně rozdělena na obytnou a správní část. V současné době je budova ve vlastnictví Města Javorník.

Budova fary příslušející ke kostelu Nejsvětější Trojice

ul. Puškinova č. p. 12

Popis objektu:
Klasicistní budova postavená v letech 1826-1828 s barokním jádrem v přízemí z roku 1721. Stavba nové fary byla zahájena 18. listopadu 1721. Při požáru v roce 1825 byla zcela zničena. Obnovovací práce zahájeny 1826 a ukončeny 1828. Nová budova byla rozšířena o školu, která do požáru stála vedle fary a také směrem do dvora. Ze staré budovy zůstal hlavně střed přízemí a snad i další torza. Zásluhu na obnově fary měl biskup Emanuel Schimonsky, jak to hlásá pamětní deska nad vchodem. Patrně ve 20. až 30. letech 20. století byla budova modernizována, fasáda byla zjednodušena.

 

Dům Karla Ditterse z Dittersdorfu

ul. Puškinova č. p. 57

Popis objektu:
Pozdně barokní architektura postavená v 80. letech 18. století, radikálně opravená v letech 1990-1994. Místo, kde byl postaven dům Karla Ditterse z Dittersdorfu, patřilo původně k dvorní zahradě. Biskup Schaffgotsch (1748-1795), který byl v permanentní finanční tísni, z ní postupně odprodával pozemky na stavby domů. V roce 1780 si část pozemku zakoupil biskupský důstojník Josef Rivola, který si zde chtěl postavit dům a založit zahradu. Parcela se nacházela v těsné blízkosti okrasné zámecké zahrady a později vedle ní vznikl dolní zámecký park. Dne 7. prosince 1781 však Rivola pozemek prodal za pouhých 300 tolarů hudebnímu skladateli Karlu Dittersovi z Dittersdorfu. Dittersdorfův roční plat v té době činil 3000 zlatých. Tento přísun peněz však v roce 1785 po zavedení nucené správy na biskupské statky ustal a Dittersdorf se dostal do permanentních finančních potíží, z nichž se již nevymanil. Navíc musel často pobývat v Jeseníku, kde vykonával funkci hejtmana. V roce 1797 odešel na pozvání barona Ignáce Stillfrieda do Červené Lhoty, kde roku 1799 zemřel. Dům se stal majetkem barona Stillfrieda. Chráněnou památkou byl dům již v meziválečném období. V současné době je v objektu umístěna Základní umělecká škola Javorník. Součástí této památky je rovněž oválný altán umístěný v zahradě domu.

Památník Karla Ditterse z Dittersdorfu

Puškinova ulice, poblíž Dittersdorfova domu

Popis objektu:
Klasicistní zděný památník z roku 1793. V roce 1963 prohlášen nemovitou kulturní památkou okresu Jeseník. Samostatně stojící trojboký hranolovitý pomník z cihelného zdiva, omítnutý hladkou vápennou omítkou bílé barvy. Dittersdorf dal postavit tento památník jako poděkování za to, že zde kníže biskup Philipp Gotthart hrabě Schaffgotsch založil osadu Jánský Vrch, která byla v roce 1793 povýšena na samostatnou obec.

Dvojdům pocházející z konce 19. století

ul. Míru č. p. 396, 397

Popis objektu:
Dvojdům pocházející z konce 19. století, ve výrazném manýristickém slohu, z dnešního pohledu cenný blok dotvářející charakter MPZ. Nárožní polovina domu, slouží jako lékarna a je kvalitně opravena.

Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století

ul. Míru č. p. 401

Popis objektu:
Měšťanský empirový dům asi z roku 1836 s pozdějšími úpravami. Součást původní historické zástavby města. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428 po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825. Dům byl nově postaven kolem roku 1836 podle plánu javornického zednického mistra Josefa Schwarze. V roce 1945 patřil dům rodině biskupského lesního rady Franze Schustera. Nyní obytný dům, jeden z řady hodnotných objektů v městské památkové zóně.

Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století

ul. Míru č. p. 403

Popis objektu:
Měšťanský empirový dům z 2. čtvrtiny 19. století se starším jádrem a pozdějšími úpravami. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428, po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825, kdy byly zničeny 104 domy. V roce 1945 patřil dům krejčovskému mistrovi Rudolfu Frankemu. Nyní obytný dům, jeden z řady hodnotných objektů v městské památkové zóně.

Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století

ul. Míru č. p. 406

Popis objektu:
Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století s pozdějšími úpravami. Součást původní historické zástavby města. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428, po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825, kdy byly v Javorníku zničeny 104 domy. Dům patřil kloboučnickému mistrovi Sieglovi, v roce 1945 pekařskému mistrovi Josefu Lindenthalovi. Nyní obytný dům, jeden z řady hodnotných objektů v městské památkové zóně.

Měšťanský dům se středověkým jádrem

ul. Míru č. p. 407

Popis objektu:
Měšťanský dům se středověkým jádrem (sklepy). Původně mázhausové typologie s pozdějšími úpravami. Součást původní historické zástavby města. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428, po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825, kdy byly v Javorníku zničeny 104 domy. V roce 1945 patřil dům kožešnickému mistrovi Karlu Hoffmannovi. Nyní slouží bydlení, v přízemí je maloobchod.

Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století

ul. Míru č. p. 408

Popis objektu:
Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století se starším jádrem a pozdějšími úpravami. Součást středověké zástavby města původní historické zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428, po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825, kdy byly v Javorníku zničeny 104 domy. Roku 1945 zde bylo železářství, dům patřil Othmaru Knötigovi. V 80. letech 20. stol. byl dům vážně staticky narušen, a proto nebyl obydlen. Roku 1988 povolena modernizace již nehodnotného interiéru. Obnova trvala do roku 1992. Požadavek na zachování členění fasády nebyl dodržen. Nyní obytný dům, v přízemí prodejna.

Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století

ul. Míru č. p. 409

Popis objektu:
Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století s pozdějšími úpravami. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428 po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825. Roku 1886 byla provedena přístavba domu podle plánů javornického stavitele A. Utnera. V roce 1945 zde byl obchod Herberta Hankeho. Nyní obytný dům, v přízemí prodejna.

Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století

ul. Míru č. p. 410

Popis objektu:
Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století s pozdějšími úpravami. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428 po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825. V roce 1945 patřil dům řeznickému mistrovi Karlu Felkelovi.

Celková rekonstrukce včetně obnovy fasády proběhla v roce 1984. Nyní obytný dům, jeden z řady hodnotných objektů v městské památkové zóně.

Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století

ul. Míru č. p. 411

Popis objektu:
Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století se starším jádrem a pozdějšími úpravami. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428 po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825. V roce 1945 patřil dům Rudolfu Nierlovi a bylo v něm obuvnictví. Při opravě objektu asi v roce 1980 došlo ke zničení původního členění fasády a k odstranění většiny zdobných prvků, byla provedena zcela cizorodá škrábaná omítka.

 

Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století

ul. Míru č. p. 412

Popis objektu:
Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. stoletím starším jádrem a pozdějšími úpravami. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428 po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825, kdy byly zničeny v Javorníku 104 domy. V roce 1843 patřil objekt jistému Heckerovi. Roku 1864 koupilo dům město a zřídilo v něm dvorní špitál. V roce 1945 zde byl obchod Josefa Weisera a v 70. letech 20. století lidová škola umění. Obnova fasády a řešení statiky proběhlo v letech 1994-1995. V současné době jsou v přízemí umístěny tři prodejny, v patře bydlení, jedná se jeden z řady hodnotných objektů v městské památkové zóně.

 

Původní měšťanský z 2. čtvrtiny 19. století

ul. Míru č. p. 413

Popis objektu:
Původní měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století se starším jádrem a pozdějšími úpravami. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428 po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825, kdy byly zničeny v Javorníku 104 domy. V roce 1843 patřil dům Johannu Schrollovi. Velká rekonstrukce domu proběhla podle letopočtu ve štítu v roce 1935. Dům patřil do roku 1945 Josefu Weiserovi, který v něm měl obchod. V současné době je v přízemí umístěna prodejna, v patře bydlení, jedná se jeden z řady hodnotných objektů v městské památkové zóně.

 

Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století

ul. Míru č. p. 414

Popis objektu:
Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století s pozdějšími úpravami. Součást původní historické zástavby města. Nyní multifunkční dům.

Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století

ul. Míru č. p. 415

Popis objektu:
Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století s pozdějšími úpravami. Součást původní historické zástavby města. Nyní multifunkční dům, jeden z řady hodnotných objektů lemujících památkovou zónu. Hodnota tkví v původním objemu a tvaru domu.

 

Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století

ul. Míru č. p. 416

Popis objektu:
Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století s pozdějšími úpravami. Součást původní historické zástavby města. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428 po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825, kdy byly zničeny v Javorníku 104 domy. V roce 1843 patřil dům Meigoneschovi, který v něm měl obchod se zbožím. Roku 1932 proběhla patrně větší oprava, ke které se vyjadřovat Památkový úřad v Brně. Již před rokem 1945 zde byla městská spořitelna.

V současně době zde sídlí Česká spořitelna, zbytek budovy je využíván k bydlení. Jedná se jeden z řady hodnotných objektů v městské památkové zóně.

Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století

ul. Míru č. p. 417

Popis objektu:
Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století s pozdějšími úpravami. Součást původní historické zástavby města. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428 po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825, kdy byly zničeny v Javorníku 104 domy. V roce 1843 patřil dům jistému Hankemu a 1945 zemědělci Richardu Straussovi. Kolem roku 1966 proběhla rekonstrukce, při které byla mimo jiné nevhodně upravena fasáda. V současné době je dům ve vlastnictví obce a využíván je k administrativním účelům.

Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století

ul. Míru č. p. 418

Popis objektu:
Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století s pozdějšími úpravami. Součást původní historické zástavby města. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428 po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825, kdy byly zničeny v Javorníku 104 domy. V roce 1843 patřil dům rodině Oehlové a 1945 obchodníkovi Herbertu Pohlovi. Úprava parteru a nové fasády proběhla v roce 1999. Nyní je zde v přízemí prodejna potravin, zbylá část je využívána k bydlení. Jedná se o jeden z řady hodnotných objektů lemujících památkovou zónu.

Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století

ul. Míru č. p. 419

Popis objektu:
Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století s pozdějšími úpravami. Součást původní historické zástavby města. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428 po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825, kdy byly zničeny v Javorníku 104 domy. V roce 1843 byl v domě Girokschův hostinec a v roce 1945 Raiffeisenkasse. Koncem 60. let 20 století bylo při výměně oken narušeno členění fasády (otlučeny šambrány a další architektonické prvky). V současné době jsou v přízemí umístěny prodejny, v patře bydlení, jedná se jeden z řady hodnotných objektů v městské památkové zóně.

Pozdně barokní měšťanský dům z konce 18. století

ul. 17. listopadu č. p. 474

Popis objektu:
Pozdně barokní měšťanský dům z konce 18. století se starším jádrem a pozdějšími úpravami. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428 po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576 a 1603. Pozdně barokně přestavěný dům (patrně na samém konci 18. století), byl částečně poškozen i při požáru v roce 1825, jeho štítová stěna však zůstala zachována. Patřil tehdy městskému mlynáři Ignazi Miltschűtzkimu. Roku 1908 byla provedena přístavba podle projektu stavitele H. Utnera. V roce 1945 patřil G. Miltschűtzkimu a cukráři J. Bősemu. V letech 1987 a 1996 byla provedena obnova fasády a 1993 proběhla adaptace podkroví na byty.

Typická vila z 19. století v palladiovsko-manýristickém slohu

č.p. 488

Popis objektu:
Typická vila z 19. století v palladiovsko-manýristickém slohu. Z dnešního pohledu cenná. Je součástí okolí MPZ, urbanistický významně celý prostor dotváří. Objekt slouží nyní jako předškolní zařízení.

© RYCHLEBY.CZ

Výhradní práva na veškeré materiály na webu rychleby.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu rychleby.cz a to pouze písemnou formou na základě obchodně dodavatelské smlouvy.